Appendix

    Aus Medizin-Lexikon.de


    Wurmfortsatz des Blinddarms, allgemein Anhangsgebilde an Organen.